Vedtægter LUS

 

Vedtægter for den selvejende institution

Lystbådehavnen Udbyhøj Syd”

§ 1.

Lystbådehavnen Udbyhøj Syd er en selvejende institution, stiftet og anlagt 1986.

Havnen skal være til gavn og hjemhavn for fritidsfartøjer samt danne ramme om arrangementer af maritim karakter i samarbejde med Sejlklubben Udbyhøj Syd.

§ 2.

Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed. I generalforsamlingen kan deltage personer, der har erhvervet en bådplads og har betalt forfaldne havneafgifter. Uden generalforsamlingens beslutning kan pantsætning af institutionens midler ikke foretages. Ligesom der ikke kan optages lån eller foretages køb af fast ejendom uden forudgående vedtagelse på generalforsamlingen.

§ 3.

Personer der jf. § 2 kan deltage i generalforsamlingen, har kun en stemme. Dette gælder også, selv om en person har erhvervet flere bådpladser. Hvor en bådplads er erhvervet af 2 i forening, har disse tilsammen kun en stemme. Stemmeret kan kun udøves ved personlig nærværelse.

Forslag som måtte komme til afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i denne vedtægt (§13).

§ 4.

Ordinær generalforsamling afholdes i Norddjurs kommune hvert år i november måned. Den indkaldes af institutionens bestyrelse med mindst 21 dages varsel til alle indskydere/bådpladshavere.

Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for mødet samt dagsorden. Driftregnskab og status bekendtgøres for bådpladshaverne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vælger en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning. Til godkendelse.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budgetforslag for følgende

regnskabsår. Til godkendelse.

4. Valg af bestyrelse jvf. § 5.

5. Valg af revisorer jvf. § 8.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, tilstilles skriftligt bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

Der kan ikke stemmes om forslag der behandles under eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan med mindst 21 dages varsel indkaldes på bestyrelsens foranledning, og skal med samme varsel indkaldes når mindst en tredjedel af de der har ret til at deltage i generalforsamlingen, indgiver motiveret skriftlig begæring herom. Sådan indkaldelse skal ske senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

 

§ 5.

Den selvejende institution ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Udbyhøj Fiskeriforening, og 1 medlem udpeges af kommunalbestyrelsen for Norddjurs kommune. Af de 5 øvrige medlemmer skal mindst de 3 være bosiddende i Norddjurs kommune.

De 5 sidstnævnte medlemmer vælges for en periode på 2 år ad gangen med henholdsvis 2 og 3 medlemmer på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. I lige år vælges 3 medlemmer, i ulige år vælges 2 medlemmer.

Norddjurs kommunes bestyrelsesmedlem sidder i bestyrelsen for 4 år. Fiskeri-foreningens bestyrelsesmedlem vælges for 2 år.

Til bestyrelsen vælges 2 suppleanter, hvoraf den ene skal være bosiddende i Norddjurs kommune. Der vælges 1 suppleant pr. år for en to-årig periode. Suppleanten indtræder i bestyrelsen, hvis et bestyrelsesmedlem afgår i utide. Suppleanterne indtræder i bestyrelsen i den rækkefølge de er valgt, dog under iagttagelse af , at 3 af de valgte bestyrelsesmedlemmer skal være bosiddende i Norddjurs kommune.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for institutionens gæld.

Institutionens bestyrelse (excl. kommunens og fiskeriforeningens repræsentanter) er samtidig bestyrelse i Sejlklubben Udbyhøj Syd, og med samme konstituering.

 

§ 6.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og fastlægger selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen har den daglige ledelse af institutionen. Den ansætter og afskediger det til driften nødvendige personale og drager omsorg for, at udlejning og benyttelse af havnen og de dertil knyttede faciliteter sker med de fornødne driftøkonomiske hensyn.

Ingen i bestyrelsen eller af denne ansat må have direkte eller indirekte erhvervsmæssige interesser i ”Lystbådehavnen Udbyhøj Syd,s” arealer med undtagelse af Fiskeriforeningens repræsentant.

Bestyrelsen fastsætter årlige afgifter i forbindelse med bådpladser samt andre tilsvarende afgifter for anvendelse af havnen og faciliteterne. Afgifterne fastsættes alene med henblik på opnåelse af en forsvarlig drift, med behørig hensyntagen til passende afskrivninger og henlæggelser.

Bestyrelsen udfærdiger et reglement for benyttelse af havnen, klubhuset, havnearealet, parceller og faciliteter, der er erhvervet og opført til fælles anvendelse. Norddjurs kommune godkender reglementet. Det skal af reglementet fremgå, at alle indtægter fra bådpladser m.v. skal tilfalde ”Lystbådehavnen Udbyhøj Syd”.

Bestyrelsen har ret til med bindende virkning at underskrive lånedokumenter, pantebreve, kontrakter og lignende på institutionens vegne.

§ 7.

Institutionens regnskabsår er fra den 1. oktober til den 30. september.

Driftregnskab og status indleveres snarest efter den 1. oktober til revisionsfirmaet, som inden udgangen af oktober afleverer det til bestyrelsen i revideret stand sammen med de bemærkninger som revisionen har at gøre.

 

§ 8.

På den årlige generalforsamling vælges revisionen. Den består af et revisionsfirma, der skal være registreret eller statsautoriseret. Endvidere vælges 1 kritisk revisor og 1 revisorsuppleant. Disse 2 kan ikke samtidig være medlem af bestyrelsen.

Medens revisionsfirmaet vælges for et år ad gangen, afgår den kritiske revisor og suppleanten hvert andet år.

Revisionsfirmaet har pligt til at foretage mindst et uanmeldt kasseeftersyn.

 

§ 9.

Institutionens formue består af selve havnen med klubhus og tilhørende faciliteter, der er anlagt på det af Norddjurs kommune anviste areal benævnt ”del af kommunevejen – Rougsøvej”, Udby by, Udby, der er lejet af Norddjurs kommune så længe der er lystbådehavn jf. lejeaftale af 22. september 2000. Endvidere omfatter formuen det til havnen hørende grej, løsøre og driftmidler samt kontante beholdninger og værdipapirer. Den til enhver tid siddende bestyrelse har mandat til på ”Lystbådehavnen Udbyhøj Syd,s” vegne at genforhandle lejekontrakten med Norddjurs kommune.

 

§ 10.

Retten til at erhverve en bådplads sker ved overdragelse fra gl. pladshaver til ny pladshaver og mod betaling af et overdragelsesbeløb. Pladshaverne får ikke ejendomsret til en bestemt plads i havnen, men erhverver alene en brugsret til en bådplads.

Pladsen hvortil man har brugsret, fremgår af andelsbeviset.

Generalforsamlingen kan i særlige tilfælde bemyndige bestyrelsen til at omfordele de tildelte pladser.

Udover overdragelsesbeløbet betales der en årlig havneafgift til institutionen til havnens drift. Indehaveren af en bådplads skal være medlem af ”Sejlklubben Udbyhøj Syd”. Hvis indehaveren af en bådplads vil overdrage sin ret, er han pligtig at gøre det til en af bestyrelsen godkendt person.

Overdragelsesbeløbet for en bådplads fastsættes af lystbådehavnens bestyrelse afhængig af den aktuelle efterspørgsel på bådpladser.

Bestyrelsen sørge for at inddrage det gamle andelsbevis og udstede et nyt til den nye pladshaver.

Opsigelse af en bådplads og dermed ønske om overdragelse skal stiles til bestyrelsen og være skriftlig.

Hvis efterspørgslen på bådpladser er større end udbuddet, opretter bestyrelsen en venteliste. Erhververen der udpeges i henhold til ventelisten, skal acceptere inden for en periode af 14 dage, og herefter betale overdragelsesbeløbet kontant. Hvis dette ikke accepteres og betales indenfor nævnte frist, udpeges den næste på ventelisten. Overdragelse til ægtefælle eller livsarvinger kan finde sted uden om ventelisten.

Hvis udbuddet af bådpladser er større end efterspørgslen, gælder principielt det, at den pladshaver der først melder sin plads til ”salg” (overdragelse), først skal have sin plads ”solgt”, men hvis en pladshaver selv finder en ”køber” til sin plads, så kan pladsen overdrages til denne ”køber” selv om det er uden om køen af andre pladshavere der ønsker at overdrage deres plads. Indtil endelig overtagelse har fundet sted, er den der ønsker at overdrage sin plads, pligtig at betale ordinær havneafgift for pladsen.

§ 11.

En person kan højst erhverve retten til 2 bådpladser. Retten til 1 bådplads kan højst erhverves af to personer i forening.

En bådplads kan ikke opsiges så længe den der har den betaler sin leje og sine afgifter, samt overholder institutionen ”Lystbådehavnen Udbyhøj Syd,s” reglementer. Hvis en person overtræder institutionens reglementer, herunder betaling af skyldige ydelser, og sidder to skriftlige henvendelser fra bestyrelsen om forholdet overhørig, kan bestyrelsen beslutte at aftalerne med vedkommende opsiges med øjeblikkeligt varsel.

 

 12.

Såfremt en bådplads ikke benyttes i kortere eller længere tid, er bestyrelsen berettiget til at disponere over pladsen uden godtgørelse til pladshaveren. Hvis bestyrelsen opkræver havneafgift i et af de nævnte ledighedstilfælde, tilfalder beløbet institutionen.

Pladshaveren har ret til at sælge en del af sin båd og beholde pladsen, men skal altid eje halvdelen eller mere af båden. Pladshaveren er pligtig at dokumentere sin andel på forlangende af bestyrelsen.

Ingen pladshaver må fremleje sin bådplads i hverken kortere eller længere tid.

 

§ 13.

Vedtægtsændringer eller beslutning om nedlæggelse, salg eller institutionens opløsning skal vedtages på en generalforsamling og fremgå af dagsordenen.

Til gyldig vedtagelse kræves dog at mindst halvdelen af de personer, der har ret til at stemme ved en generalforsamling, er til stede, og at mindst 2/3 af de repræsenterede stemmer afgiver stemme for vedtægtsændringen. Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig med hensyn til vedtægtsændringen/nedlæggelse, indkaldes med 3 ugers varsel til en ny generalforsamling, som afholdes 6 uger efter den forudgående generalforsamling. Den nye generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til de repræsenterede antal stemmer, men til vedtagelse af vedtægtsændringen eller til nedlæggelse af institutionen kræves fortsat 2/3 majoritet af de fremmødte.

I tilfælde af institutionens opløsning vil indskud for bådpladser ikke blive tilbagebetalt. Endvidere påhviler det institutionen at bringe det anvendte areal tilbage i samme stand, hvori det befandt sig inden opførelsen af havnen.

Forinden dette arbejde iværksættes, skal Norddjurs kommune forelægges sagen til stillingtagen om, hvorvidt kommunen vil sikre fortsat drift af lystbådehavnen med videre.

I tilfælde af ufrivillig opløsning af institutionen overtager Norddjurs komune alle institutionens rettigheder og skal da forelægge betingelserne for Kystinspektoratet.

Tiloversblivende midler fra institutionen tilfalder Norddjurs kommune, der da skal anvende disse til almennyttige formål af beslægtet art.

§ 14.

Vedetægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Kystinspektoratet og Norddjurs kommune. Dog er Kystinspektoratets godkendelse kun nødvendig ved ændringer af §§ 10-13 incl.. Norddjurs kommune har påtaleret overfor foranstående vedtægters overholdelse.

Ovenstående vedtægter er resultatet af vedtægterne fra den stiftende generalforsamling d. 1 marts 1986 med en omfattende revision vedtaget på generalforsamlinger d. 28 november 2000 og d. 4 januar 2001 samt enkelte ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 24 november 2009 , d. 5 januar 2010 og d. 8 juni 2014

Henning Poulsen dirigent Frank Gjesing formand

31.01.01 Kystdirektoratet Norddjurs kommune

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sejlklubben Udbyhøj Syd