Referat generalforsamling 2021

Lystbådehavnen Udbyhøj Syd indkalder

til ordinær generalforsamling 2020/2021

Torsdag den 18. november 2021 kl. 19.00 i klubhuset,

med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

Mogens Grønvad Larsen vælges som dirigent.

Konstatere at generalforsamlingen er lovligt indkaldt og dagsorden er ifølge vedtægterne.

 • Bestyrelsens beretning – til godkendelse.

Formand Jens Jørgen Bang fremlægger bestyrelsens beretning.

I år- er et ganske anderledes år, for alle i verden

Således også for os, i LUS / SUS Udbyhøj.

Så vi har set os nødsaget til, at aflyse generalforsamlingen. Det er vist aldrig sket før.

Men en lille beretning skal i ha, for året der er gået.

BERETNING 2020

Ja så er der gået et år igen. Hvor vi stadig ikke har fået uddybet havnen.

 Vi har hele tiden, mødt modstand / hindringer for, at få det til, at lykkedes.

Nu er tingene endelig, faldet på plads. Py ha.

Og vi kan komme i gang med, at få uddybet havnen. Men vi har jo lige måtte vente til, alle bådene er oppe. Og det sker jo d.17.10. 

Alle ved jo, at vi har Corona i hele verden. Så vi har også mærket det, her i Udbyhøj,

desværre. Vi har måtte aflyse/ udskyde mange ting. Det havde vi ikke, lige brug for. Når nu vi har ventet meget længe, på vores uddybning af havnen.

Men der er ting, vi ikke selv er herre over. Og vi må bare følge, landes love / henvisninger.

Vi praler ikke af, det er gået for godt, de sidste par år. Det har været meget, op af bakke.

Men i skal vide, at vi har haft mange møder, angående alt på havnen. Og vi (Tina) har måttet skrive frem og tilbage, angående alle tilladelserne. Vi skulle så også, lige have tilladelse fra lodsejerne af P-pladsen. Som dels er Norddjurs kommune og (fiskeriforeningen) Anders Damborg. For at få lov til, at ligge segmentet på pladsen. Det tog også, en del tid.

Men vi fik dem, og hurra for det. Ellers havde vi nok ikke haft ”tid” (råd) til uddybningen.

et år mere. Det er meget prisværdigt, især i denne                               

Men nu endelig, er vi klar. Og går det som planlagt, ja så går det i gang, meget snart.

Både i / op:

Det gik rigtig godt i år. I sær er det vigtigt, at folk hjælper hinanden, med dette arbejde. Og det ved vi, gik rigtig godt, også i år. Tak for det.

                                                                                                                                                                                                              Schelters og Autocampere:                                            

 Vi har også i år, haft mange i scheltersen. Nogle vil måske sige, for mange.

Men vi har fået meget ros, for vores gæstfrihed.                                  

Ligeledes er det, med Autocampere.

ARBEJDSLØRDAG:

Ja det er jo så som så, med denne del. Det har jo grundet Covi 19, været lidt svært. Men Mark og

 Tommy har haft, lidt folk samlet sammen. Og fået lavet noget.

Og fiskebroen blev opstillet, langt om længe.

Stor tak til dem, der hjalp med det hele.

Vi fik købt nye postkasser i år, dels til SUS og også til slæbestedet.

Dels fordi, der havde været indbrud i den, der sad på SUS. Og også fordi de trængte til, at blive skiftet. Carsten forstærkede dem, så de ikke var / er så lette, at bryde op. Det var jo dejligt.

Men så en aften, vi skulle have et møde, måtte vi konstatere, der igen havde været forsøg på, indbrud på kassen v/ SUS.

Men forstærkningen hjalp, så det kun blev et forsøg på indbrud. Vi måtte dog ud og købe, en ny lås til postkassen.

Der er også blevet stjålet, flere småting fra SUS

Men heldigvis ikke, alt for kostbare ting.

Det er jo, noget sørgeligt / træls (Jysk) noget.

Dørene er ikke, låste i dagtimerne, i sejlperioden om sommeren. Så alle kan, i princippet gå ind i SUS. Måske, skal der laves om på dette. Det må vi ta en snak om, senere.

Vi er blevet foræret, en sauna fra Silkeborg et sted. Mod vi selv, skulle hente den. Det har Mark og flere andre så gjort. Og tak for det.

Nu mangler vi så” bare”, den skal plaserres, og sættes op.

Men saunaen bliver forhåbentlig, igen et stort aktiv, for havnen. Især for alle de, der bader fra fiskebroen. Og det er efterhånden, ikke så få.

Alt det der ikke er skrevet om her. Har jo den enkelte forklaring COVI 19 (AFLYST) eller udsat.

Tak til jer alle på havnen, fra bestyrelsen. For den forståelse i har udvist hele året 2020.

Jeg som formand, vil også gerne her, takke alle i bestyrelsen, for et stort og seriøs arbejde, i året der er gået. Og ikke mindst i, at i alle vil tage.

Beretning blev diskuteret kort og derefter godkendt.

 • Fremlæggelse af revideret regnskab for 2020/2021 samt budget for 2021/2022 til godkendelse. Regnskabet forefindes i klubhuset fra den 14. november.

Kasseren fremlægger regnskabet, efter fremlæggelsen stilles der spørgsmål omkring regnskabet. Regnskabet godkendes

Regnskab vedhæftes som bilag.

 • Fastlæggelse af kontingent, kun SUS.

                               Kontingentet forslås uændret.

                               Dette vedtages af generalforsamlingen. 

 •     Valg til bestyrelse samt suppleanter.

På valg er:  Jens Jørgen Bang             er villig til genvalg              

   Mark Sørensen                er villig til genvalg  

                                              Brian Holm ønsker ikke genvalg

                                                   Kim Nygård stiller op til valg til Brian Holm post.

                                Jens Jørgen Bang                                   Vælges for 2 år.

                                Mark Sørensen                                     Vælges for 2 år.

                                Kim Nygård                                             Vælges for 2 år

      Valg af 2 suppleanter til LUS: 

 1. suppleant Åge Jensen.
 2. suppleant Lindy Nielsen.

      Valg af 1 suppleant til SUS.

      Der vælges Mogens Grønvad.            

 • Valg af revisorer og revisorsuppleant:  

                               Kritisk revisor, Peter Moeskjær foreslås genvalgt.

                                 Peter Moeskjær genvælges.

Valg af 1 Revisorsuppleant.

 • Fastlæggelse af datoer for den fælles søsætning og optagelse.

                           Der foreslås lørdag den 9. april og 22. oktober 2022.

                            På generalforsamlingen forslå søsætning af både til den 23 april.

                            Den 23 april godkendes af generalforsamlingen.

 • Behandling af indkomne forslag (forslag må gerne sendes pr. mail til formanden, jens.j@bang.mail.dk )Forslag skal være fremsendt mindst 14 dage før generalforsamlingen.
 • Der er indkomne 2 forslag rettidigt, til behandling på generalforsamlingen.
 • Forslag fra Carsten Ørum.

Forslaget fra Carsten Ørum godkendes, Så fremadrette skal pladsen være 25 centimeter større end båden, altså så der ca. 12,5 centimeter til hver side af båden.

Under debatten foreslås der om der kan byttes rundt på nogen pladser, så hvis der er nogen hvor båden lige er stor nok, kunne tilbydes en anden plads.

Dette tager bestyrelsen til efterretning, og vil se nærmere på og der kan være mulige løsninger, så det hele kan gå op i en helhed. 

 • Forslag fra Kim Nygård.

Forslaget drøftes, og godkendes.

Der bliver fremlagt et eventuelt løsningens model på generalforsamlingen, med forskellige muligheder af video overvågning af pladsen. Der forslås at til etableringen af video overvågningen opkræves et engangsbeløb pr bådplads, dette er generalforsamlings deltager enig om, er en god ide.

Bestyrelsen arbejder videre med at finde den bedste mulige løsning, til den bedste pris.  

            10.         Eventuelt.

Da der ikke under eventuelt kan stilles forslag, blev der drøfte om der ikke var en mulighed at låse de løse stiger fast som ligge ved bådene på pladsen om vinteren.

Da vil gør det svære for ubuden gæster, at komme op i bådene og stjæle.

Det vil bestyrelsen tage med på næste bestyrelsesmøde, og finde en løsning på.          

                          Med venlig hilsen

                          Bestyrelsen for Sejlklubben Udbyhøj Syd og Lystbådehavnen Udbyhøj Syd