Referat generalforsamling 2022

   Referat fra Generalforsamling i SUS og Lus den 15-11-2022.i klubhuset, kl.19.00

  1. valg af dirigent.  Brian Holm Espersen. Bliver valg som dirigent.

Konstatere at generalforsamling er indkaldt korrekt. Gennemgår dagsorden og denne godkendes, med accept fra generalforsamlingen til at flytte punkt 4, hen så det bliver til 8A.

  • fremlæggelses af bestyrelsens beretning.

Næstformanden Kim Nygård Kristensen fremligger beretningen, da formand Jens Jørgen Bang har meldt afbud, grundet sygdom.

Resume beretning: der er opsat overvågningen på havne som vedtaget på generalforsamlingen sidst år.

Det har været bekosteligt, men heldigvis er der kommet 500.00 kroner ind fra hver plads til projektet, som har dækket en stor del af omkostningerne.

Desværre har der været et tyveri hvor kameraerne ikke vendte så man kunne set det pågældende område. Dette er blevet rette nu, så nu skulle der være Focus på hele området.

P-pladsen mangler og sætte sig helt, så der kan blive lavet de sidst små ting, så den bliver hel jævn og fin.

Der er blevet stillet sauna op, og der er blevet gjort et stykke arbejde med at få strøm på broerne, dem der har hjulpet med dette, skal have en stor.

Kassen er ved at være tømt, i sus og lus, med det vil kasseren berette om i næste punkt. Håber at kasseren kan fortælle noget godt, vi må vente og se.

Både op og i : Det gik godt. Og endelig er bådene tilbage på havne.

Shelters og autocamper: Igen i år har Shelters og autocampere pladserne været flittigt brugt, måske nogen syntes for flittigt.

Arbejdsdagen: Arbejdsdagen gik efter planen, godt frem møde og høj arbejdsmoral

Formanden takker: Formanden takker for det store arbejde der er ydet af bestyrelsen og andre på havne. Formanden har været fraværende på grund af sygdom og det har været en langstrakt affære. Men håber at han snart er klar igen.

Bestyrelsens beretning vil blive vedlagt referatet.

  • Fremlæggelses af revideret regnskab for 2021/2022 samt budget for 2023/2023, til godkendelses.

Kasseren fremlægger regnskab, fortæller at der i år er et lille under skud på 19954,00 kr. som det fra fragår af regnskabet, dette underskud er dog ikke så stort som det fremstår i regnskab, da der er små ude stående der ikke er kommet i regnskabet endnu og euro som ikke pt er med regnet, for brug af slæbestedet osv. Få spørgsmål til regnskabet som bliver godkendt uden bemærkninger.

  • Dette punkt kommer til at hedde 8a godkendt af forsamlingen.
  • Valg til bestyrelse samt sumpplanter.

På valg: Tommy N Madsen er villig til genvalg.

                Tina Prange             Ønsker ikke genvalg.

Tommy N Madsen genvælges til bestyrelsen i LUS.

Der er to kandidater til valget af næste bestyrelses post.

Brian H Espersens og Lindy Nielsen. Der afholdes skriftlig afstemning

Brian H Espersen får 4 stemmer

Lindy Nielsen får 10 stemmer. Og der med indtræder Lindy i bestyrelsen som ny bestyrelses medlem.

Brian H Espersen bliver valget til første suppleant i LUS.

Benny Nilars vælges som suppleant for SUS bestyrelsesmedlem.

  • Valg af revisor og revisor suppleanter:

Vores revisor Ivan Beck har fra sagt at blive genvalgt til revisor for SUS og LUS.

Han mener ikke en klub i denne størrelse som lystbådehavn i Udbyhøj behøver en statsautoriseret revisors, men dette vil kræver en vedtægtsændring. Det vil bestyrelsen prøve at arbejde hen i mod at få lavet og det vil så også kræve en ekstraordinær generalforsamling at få gjort dette. Du skal det undersøges ved kommune, om de vil tillade dette.

Bestyrelsen går straks i gang med at få mulighederne på det rene og finde den rigtige løsning.  

Valg til kritiskrevisor:

Anne-Mette Lionett bliver forslået og valgt på generalforsamlingen.

Mads Krog Hjersing bliver valgt til revisor suppleant.

  • Fastlæggelses af datoer for fælles søsætning optagelses af både. I 2023.

I sætning af både bliver den 15/4-2023

Optagelse af både bliver den 21/10-2023.

  • Indkomne forslag : bestyrelsen har fremsat et forslag, om at tilbage rulle den vedtaget regel fra sidst år om 25 cm fri mellem bådene. Denne regel har koste foreningen en del penge, derfor forslås denne regel fjernet igen.

Det bliver vedtaget at regel fjernes og der igen køres efter den gamle regel.

      8a.Fastsættelse af kontinent.

           Kasseren forslår uændret kontingent. Det godkendes på generalforsamlingen,

  • Eventuelt.

Spørgsmål om der er styre på at der kommer Zinkanoder på spunsene, i havne. Det blev der svare på og der er styr på udskiftningen af zinkanoder sker rettidigt.

Spørgsmål omkring om det vil være muligt at lave en livestram af bådene så man hjemme fra kan se om båden ligger ordenligt.

Det vil blive undersøgt om der er muligt og lovligt, og uden den stor omkostning.

Spørgsmål om det vil være en mulighed at ligge sejlture op på Facebook,

Det vil blive undersøgt hvorfor dette ikke er muligt på nuværende tidspunkt.