Vedtægter SUS

Vedtægter

Sejlklubben Udbyhøj Syd

§ 1.

Klubbens navn er ”Sejlklubben Udbyhøj Syd” og dens hjemsted er den selvejende institution ”Lystbådehavnen Udbyhøj Syd”.

 

§ 2.

Klubbens formål er at arrangere og fremme aktiviteter af maritim og selskabelig karakter og derved styrke fællesskabet for havnens bådpladshavere.

 

§ 3.

Generalforsamlingen kan træffe beslutning om klubbens indmeldelse i andre interesseorganisationer.

 

§ 4.

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver der er fyldt 18 år. Alle indehavere af en bådplads i Lystbådehavnen Udbyhøj Syd skal være medlem.

Æresmedlemmer kan på bestyrelsens forslag vælges af generalforsamlingen.

Beslutning herom kræver samme majoritet som foreskrevet til ændring af klubbens vedtægter, jvf. § 11. Spørgsmål om valg af æresmedlemmer kan ikke gøres til genstand for diskussion på generalforsamlingen.

 

§ 5.

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling og opkræves først i regnskabsåret.

 

§ 6.

Ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned.

Indkaldelse med dagsorden finder sted med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer, som har været medlem i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Æresmedlemmer har ingen stemmeret.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning. Til godkendelse.

3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år samt af budget for

kommende år. Til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Valg af revisor samt revisorsuppleant i henhold til § 10.

6. Behandling af indkomne forslag.

7. Eventuelt.

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal (undtagelsesvis § 11 og § 13). Dirigenten bestemmer afstemningsmåden, dog skal på begæring fra én stemmeberettiget, afstemning og valg foregå skriftlig. Der kan ikke stemmes om forslag der behandles under eventuelt.

Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

 

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 6.

 

§ 8.

Bestyrelsen skal være identisk med den i ”Lystbådehavnen Udbyhøj Syd” valgte bestyrelse, og med samme konstituering. Dog med undtagelse af kommunens repræsentant og fiskeriforeningens repræsentant.

Bestyrelsen er klubbens daglige ledelse og repræsenterer klubben i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter klubben i henhold til vedtægterne.

Bestyrelsen består af en formand, en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem, og vælges på skift for 2 år ad gangen af den ordinære generalforsamling. Formand og kasserer må ikke være på valg samtidig.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelens af dens medlemmer, heriblandt formanden eller næstformanden er til stede.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

Klubben tegnes af formanden. I alle sager der angår køb, salg eller pantsætning af fast ejendom eller løsøre, tegnes klubben af formanden, næstformanden og kassereren i forening.

Bestyrelsen hæfter ikke økonomisk personligt i nævnte sager.

 

§ 9.

Klubbens regnskabsår er fra 1. oktober til 30. september. Driftregnskab og status for det forgangne år forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

Driftregnskab og status bekendtgøres for klubbens medlemmer senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

§ 10.

På den ordinære generalforsamling vælges for 2 år af gangen en kritisk revisor og en revisorsuppleant. Disse skal være identiske med de for ”Lystbådehavnen Udbyhøj Syd” valgte revisorer. Revisorerne skal hvert år gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

Årsregnskabet opstilles af samme revisionsfirma som benyttes af ”Lystbådehavnen Udbyhøj Syd”.

 

§ 11.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 12.

Udmeldelse og eksklusion.

Til gyldig udmeldelse kræves at den sker skriftlig til kassereren med mindst 14 dages varsel, og at det pågældende medlem har betalt sit kontingent til klubben frem til 1. oktober, hvorfra udmeldelsen har virkning. Medlemmet har krav på en skriftlig bekræftelse.

Hvis et medlem er i kontingentrestance ud over 2 måneder, kan bestyrelsen med mindst 8 dages skriftlig varsel ekskludere vedkommende. Ingen der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem før vedkommende har betalt sin gæld. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog at mindst 3/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

 

§ 13.

Bestemmelse om klubbens opløsning kan vedtages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget.

Opnås sådant flertal på en generalforsamling der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal der samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med hensyn til klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre. I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue der er i behold anvendes til idealistiske søsportslige forhold.

 

 

Disse vedtægter erstatter sejlklubbens vedtægter af 23.03.79 og 25.11.1999.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 24.11.2010 i Udbyhøj

Henning Poulsen Frank Gjesing

Dirigent Formand

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Sejlklubben Udbyhøj Syd