Referat fra ordinær generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i SUS/LUS den. 28.11-2017

1. Valg af dirigent: Peter Moeskjær blev valgt

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

2. Bestyrelsens beretning: Formanden nævnte følgende emner i beretningen. Ændring af dato pga. valg til kommuner og regioner.

Det er snart vinter og vi har haft den første efterårs storm og højvande , men heldigvis var bådene taget op.

Besøgende i havnen: Der har været få besøgende i år. Dette skyldes måske problemet med vanddybden hvilket afholder sejlbåde fra at besøge havnen. Dette problem arbejdes der med , og vi er i kontakt med Dronningborg , Mellerup og John Morgan i Randers Havn om et yddybnings arbejde.

Molehoved trænger til reparation snart , bestyrelsen har fået et overslag fra Erik Pedersen på dette samt ny bølgebryder mole.

Men det koster mange penge( 250000,- + moms) så det skal vi have en drøftelse af.

Schelters og Autocampere: Der har været mange besøgende i Schelters i år selv Felix og vagabonden har været her. Der er ligeledes blevet betalt for brug at klubhus fasiliteter en del gange.

Der har også været flere Autocampere på havnen også betalende.

Bådpladser: Der er handlet 2 bådpladser i år , og en del er udlejet.

Desværre også til den gamle fiskekutter , den kunne vi godt have undværet.

Arbejslørdag: Forårets arbejde gik rigtig godt , og der var et godt samarbejde mellem alle på havnen. Tak for det.

Det samme gælder for efterårets arbejdsdag , men vi et problem med optagning af badebro og bølgebryder pga. vejret. Der skal findes en løsning på dette fremover.

Farvel og velkommen: Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer (Frede og Vagn) og bød velkommen til Brian.

Julefrokost: Der har været afholdt julefrokost en god dag og god mad men for få deltagere. Spørgsmålet er og julefrokost skal ændres til sommerfest kun for SUS/LUS medlemmer.

Efter en kort debat blev beretning godkendt.

3. Regnskab LUS/SUS. Tina Prang redegjorde for et regnskab (LUS) hvor der manglede at blive medtaget indtægter fra det sidste kvartal i regnskabs året efter nogen debat om dette og elforbrug/elafgifter valgte generalforsamlingen at godkende regnskabet (Overskud LUS Kr. 13.177,32).

Regnskabet for SUS (Overskud Kr. 826,70) blev godkendt.

Det faldende medlems antal og deraf faldende indtægter blev debateret.

4. Fastsættelse af kontingent SUS: Kontingent blev godkendt uændret Kr. 200,-

5. Valg af bestyrelse. Efter lidt turbolens om valgene blev Brian Espersen og Frank Gjesing genvalgt til LUS.

SUS. Nyvalg af Simon Christensen.

Suppleanter LUS. 1. Tommy Nedergård 2. Åge Jensen

6. Valg af revisor og suppleant. Revisionsfimaet Ivan Bech blev genvalgt. Som kritisk revisor blev Peter Moeskjær genvalgt. Som kritisk revisor suppleant blev Ernst Bøje valgt.

7. Fastlæggelse af datoer for isætning og optagning af både i 2018. (Se også punkt 8).

Efter indsendt forslag (punkt 8) og en del debat blev følgende datoer vedtaget. Søsætning 15.04-2018 Optagning 20.10-2018

8. Indkomne forslag. Forslag fra Torben Skov om ny dato for optagning af både (20.10-2018) se vedtagne datoer punkt 7.

Forslag fra bestyrelsen om tilladelse til at arbejde videre med mole projekt og uddybning mv. Dette blev godkendt at generalforsamlingen.

9. EVT. Badebroen/Fiskebroen og fremtidig isætning og optagning/veligeholdelse blev debateret en del . Der var enighed om at badebroen og Schelters er et aktiv for havnen og området.

Bilag. Dagsorden. Beretning i fulde omfang ,og regnskab isættes

sammen med referat i referat ringbind i klubhus.

Referent. Vagn Larsen